El blog d'un caminant

miércoles, diciembre 31

MEMÒRIA D’ALCALDIA

PRESSUPOST MUNICIPAL 2009

El pressupost de la corporació municipal per l’any 2009 s’emmarca en una situació de crisi econòmica que iniciada en el sector financer i afectant especialment al sector de la construcció, ha esdevingut una crisi de confiança amb reducció de la demanda interna i consum en tots els sectors econòmics.

Totes les administracions públiques i especialment les locals estem notant els efectes d’aquesta crisi. Tot i que fa ara un any podíem entreveure una desacceleració en el creixement econòmic, ni les previsions més pessimistes s’esperaven que es produís amb tanta rapidesa una aturada de l’activitat econòmica i una supressió de llocs de treball amb la intensitat i profunditat que estem veient dia a dia.

La crisi afecta a l’Ajuntament en un doble sentit, per una part en la previsió dels ingressos lligats al sector de la construcció i a les activitats econòmiques que s’han reduït més del 50 % i gairebé representa un milió d’euros menys dels liquidats l’any 2007, i per un altre part a les necessitats d’ajuts que tant el món empresarial com les famílies ens poden exigir com a administració més propera.

Totes les administracions ens hem hagut, doncs, de replantejar amb l’elaboració dels pressupostos molts dels serveis que estem prestant actualment i que prestarem en els propers anys. Hem fet també un esforç en analitzar totes aquelles despeses que no sent obligatòries eren susceptibles de ser suprimides i com modificar o fomentar l’estalvi i així reduir i ser més eficients en les despeses de caràcter obligatori.

No obstant la davallada en aquest ingressos com a administració hem de posar el nostre granet de sorra per fomentar l’activitat econòmica i pal•liar els efectes de la crisi en els ciutadans de Calella que resulten més afectats amb tota una sèrie d’accions que volem tirar endavant amb aquest pressupost. Les principals actuacions les podem classificar en tres apartats:

- Actuacions de foment de l’activitat econòmica
- Actuacions assistencials i de millora de l’ocupació
- Actuacions d’estalvi i de reducció de despesa

Les actuacions de foment de l’activitat econòmica previstes són :

- L’aprovació de projectes d’inversió per un import superior als 4 milions 250 mil euros als quals caldrà afegir el 3 milions 200 mil euros del recentment aprovat Fons Estatal d’Inversió Local que per imperatiu legal no pot constar en aquest pressupost.
- La dinamització de l’activitat comercial mitjançant l’ampliació de la zona de vianants en col•laboració amb el sector comercial de la ciutat.
- La consolidació mitjançant la creació de una plaça de tècnic a la regidoria de fires, comerç i consum que fins ara estava subvencionada per la Generalitat de Catalunya.
- La continuïtat en l’assistència municipal per fomentar l’autoocupació i els plans d’empresa.
- Continuar amb la reducció dels terminis de pagaments als proveïdors de l’Ajuntament.
- La implicació i col•laboració de l’Ajuntament de Calella en les triatlons que es realitzaran a la ciutat de Calella l’any 2009 i que conjuntament amb el Consell Comarcal estan generant múltiples aportacions. Voldria destacar la subvenció de l’Estat de 100.000.-euros gràcies a la iniciativa de la senadora i cap del grup municipal de CiU.
- La realització de l’estudi per al desenvolupament d’accions concretes en el sector turístic en col•laboració amb l’Associació Turística de Calella.
- L’execució del projecte Far-Torretes-Les Roques com a eix vertebrador d’un nou pol d’atracció turística a la nostra ciutat.

Les actuacions assistencials i de millora de l’ocupació previstes són :

- Un increment en les ajudes a les persones desafavorides que requereixen atenció especial del 63%, passant dels 130.000.-euros pressupostats al 2008 als 211.900.-euros per al 2009.
- Un increment de la plantilla de serveis socials amb una nova treballadora social que ajudarà a facilitar l’accés dels ciutadans a les prestacions derivades de la Llei de la Dependència.
- Una ampliació a més del doble de l’actual capacitat de places de l’escola bressol El Carrilet a partir del proper curs escolar.
- La consolidació mitjançant la creació d’una plaça de tècnic dins la regidoria de promoció econòmica que fins ara estava subvencionada per la Generalitat de Catalunya, per mantenir i potenciar el servei municipal de col•locació i formació ocupacional. El qual serà subvencionat, entre d’altres, amb projectes com INNOVACIÓ CALELLA 2008-2009, de més de 40.000 euros, i així fomentar la igualtat en l’accés al mercat de treball.
- Concórrer i participar en els programes de plans d’ocupació adreçats a treballadors desocupats que en benefici dels ens locals aprovi tant l’Estat com la Generalitat.
- Potenciar les polítiques d’habitatge de protecció oficial o de preu taxat en la mesura que la situació econòmica i les altres administracions ho permetin.

Les actuacions d’estalvi i reducció de despesa previstes són :

- Reduir les retribucions assignades a l’Alcaldia i congelar les retribucions o indemnitzacions de la resta de càrrecs electes.
- Reducció de les despeses en atencions protocol•làries i de publicitat de totes les àrees.
- Reducció de les subvencions a entitats i de les aportacions solidàries al desenvolupament d’altres països.
- Reducció en la despesa per a estudis, projectes i treballs externs de totes les àrees assumint internament els treball necessaris.
- Eliminació de prestacions contractades externament de serveis no bàsics en funció de la finalització dels contractes vigents.
- Reducció dels serveis de neteja de les instal•lacions municipals al mínim imprescindible.
- Fomentar l’estalvi energètic tant de les instal•lacions com de l’enllumenat públic mitjançant l’adopció de mesures tendents a reduir el consum i de conscienciació.
- Convenir a nivell comarcal les licitacions de compra agregada de serveis i subministraments als efectes d’obtenir economies d’escala.
- Ajustament dels treballs extraordinaris realitzats fora de l’horari habitual pels treballadors de l’Ajuntament al previst pressupostàriament mitjançant la compensació amb temps de descans quan això sigui possible.
- Control i limitació de les despeses en telecomunicacions i altres subministraments.
- Autocontrol del crèdit pressupostari per cada regidoria mitjançant l’accés a través de la intranet municipal al programa de gestió del pressupost.
- Acotament, concentració i reducció de les activitats festives, populars i culturals.El pressupost consolidat de l’Ajuntament de Calella pel 2009 és el més important que s’ha aprovat mai per aquesta Corporació tant en la seva quantia total que s’acosta als 22 milions 250 mil euros com en la part del mateix que es destina a inversions, 4 milions 300 mil euros.

Les inversions que es realitzaran el proper any no són només importants pel seu import si no que també ho seran perquè transformaran la nostra ciutat i això ho veurem quan ens acostem a la Riera Capaspre i la veiem coberta, o quan anem de compres o a passejar pel carrer Església i s’hagi ampliat la zona de vianants, o quan passem pel centre històric i veiem l’ajuntament vell totalment acabat o el carrer Escoles Pies restaurat, sense oblidar-me del passeig dels Eucaliptus, de les Torretes, de Les Roques o del Far.

Les noves ampliacions del cementiri municipal i de l’Escola Bressol, que serà una realitat en el proper curs escolar, i la ja finalitzada sala d’exposicions són d’altres equipaments que es sumen als ja existents i que ajudaran a millorar la cohesió social.

Aquestes inversions estan previstes al pressupost que avui portem a aprovar però, a més, durant el mes de gener de 2009 haurem d’incorporar d’altres inversions mitjançant la dotació de 177 euros per habitant que vindran del Fons Estatal d’Inversió Local.

Aquest pressupost a més de contenció de la despesa, d’adopció de mesures d’estalvi i eficiència, vol esdevenir també un pressupost de caire social i de foment de l’activitat econòmica tot posant una nota d’optimisme davant la incertesa en el futur que la actual crisi econòmica ens depara i pel qual demano, tant als grups que formem part del govern com als grups de l’oposició, que col•laborem junts en donar confiança als nostres ciutadans amb l’objectiu que des de l’Ajuntament farem tot el que estigui a les nostres mans per aportar solucions i millorar la seva qualitat de vida.